ติดต่อหรือแสดงความคิดเห็น

ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อแจ้งปัญหา เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น

Phone

  • Phone: 045-481168
  • Fax: 045-482440
  • Mobile: 083-464-6226‬

Address

  • ตำบลขุหลุ
  • อำเภอตระการพืชผล
  • จังหวัดอุบลราชธานี 34130

Contact

  • General: ict@mtk.ac.th
  • Admin: prakasit@mtk.ac.th
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ครูประกาศิต ศรีสะอาด