4000 +
Account
250 +
COMPUTER LAB

Digital Infra

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที (Digital Infrastructure) เช่น ด้านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายด้าน ICT

Digital Learning

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Digital Learning)

Digital Security

พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทำงาน ตามมาตรฐานสากล
Image

มีอะไรบ้าง? ที่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลสามารถใช้บริการได้

SERVICES

งานบริการที่สำคัญของ iCT.MTK

บัญชีไอทีของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (MTK Account) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้บริการต่างๆ ของโรงเรียนฯ ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน

ระบบอีเมล @mtk.ac.th เพื่อนักเรียนและคุณครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในโรงเรียน

ICT.MTK, โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.29 ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย แก่นักเรียนและคุณครูของ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือคลาวด์สตอเรจ (cloud storage) สามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้ เพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

Image

ABOUT ICT.MTK

ICT.MTK Support

สนับสนุน / ความรู้ด้านไอที / คู่มือการใช้งาน

ความพร้อมการให้บริการ

ICT.MTK ให้บริการเครือข่าย (Wi-Fi/LAN) แก่ นักเรียน และคุณครู ของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล มีจุดบริการ MTK@WiFi กว่า 99 จุด ทั่วโรงเรียน สามารถใช้บริการเครือข่ายไร้สายด้วยบัญชีไอทีของโรงเรียนฯ (MTK Account)

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) 95%
ระบบเครือข่าย (LAN) 90%
บริการ HELPDESK 85%
2 Gbps
Internet Gateway
10
Core, Edge Switch
10
VM Server
2000 +
Daily Active Users