Blog

ictmtk-manual-img-office365

Microsoft 365 ระบบที่รวมบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสารภายในรั้วโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โดยรวบรวมบริการไว้ในที่เดียว เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้งาน ให้บริการฟรีแก่นักเรียนและคุณครูของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล, Login เข้าใช้งานด้วยบัญชี MTK Account (@mtk.ac.th) ของโรงเรียน

 

ตอนนี้ Office 365 เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365

 

1. เข้าใช้งาน Microsoft 365 ผ่านเว็บไซต์ www.office.com

2. เข้าใช้งาน Microsoft 365 ด้วย Quick Access

ประกาศิต ศรีสะอาด

iCT.MTK "ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล"