Blog

ictmtk-manual-img-mail

ระบบอีเมล @mtk.ac.th เพื่อนักเรียน คุณครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในโรงเรียนฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์

ขั้นตอนการใช้งาน MTK MAIL

 1. ไปที่ http://mail.mtk.ac.th  .

 2. ป้อนอีเมล์ที่ต้องการใช้งาน ( เช่น prakasit@mtk.ac.th )  .

 3. ป้อนรหัสผ่านที่กำหนดไว้  .

 4. เลือกบริการอีเมล์ (Gmail)  .

 5. เข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้  .

 6. สามารถใช้งานผ่าน app บน smart phone ได้ทั้ง iOS และ Android

ประกาศิต ศรีสะอาด

iCT.MTK "ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล"