Blog

ictmtk-manual-img-wifi

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi / WiFi) แก่นักเรียน และคุณครูของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่มีจุดบริการกว่า 99* จุด ทั่วโรงเรียนฯ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 SSID ตามคลื่นความถี่ คือ MTK@WiFi และ MTK@WiFi_{เลขอาคาร} โดยผู้ที่มีบัญชีไอทีของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (MTK Account) สามารถใช้ บริการเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์การเชื่อมต่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียว ระบบจะจดจำ เพื่อใช้งานสูงสุดได้ 1 สัปดาห์

* นับรวมจุดให้บริการใหม่และในระบบเดิม

ขั้นตอนการใช้งาน MTK WIFI

 1. ปิด/เปิด WiFi บนอุปกรณ์ก่อนเชื่อมต่อ

 2. เชื่อมต่อ SSID ชื่อ MTK@WiFi


  MTK@WiFi = เหมาะสำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับ 5Ghz
  MTK@WiFi_{เลขอาคาร} = เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไม่รองรับ 5Ghz
  ตัวอย่าง = MTK@WiFi_6 คือ จุดให้บริการที่ติดตั้งบริเวณอาคารเรียน 6


  .

 3. หากเชื่อมต่อถูกต้องจะพบหน้าขอตรวจสอบผู้ใช้งาน  .

 4. ลงชื่อใช้งานด้วยบัญชี MTK ACCOUNT


  ตัวอย่างบัญชีของคุณครู = prakasit@mtk.ac.th ( ชื่ออีเมล์ )
  ตัวอย่างบัญชีของนักเรียน = 888888@mtk.ac.th ( รหัสประจำตัวนักเรียน )


  .

 5. หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแจ้งการเข้าสู่ระบบสำเร็จ  .

 6. เริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายโรงเรียนได้แล้ว 🙂


  – ระบบจะลงทะเบียนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้จนถึงวันเสาร์ของสัปดาห์
  – และจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานใหม่ในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ (เริ่มรอบการใช้งาน)

 7. เมื่อลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเร็วที่สุด


  – ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถออกรหัสผ่านชั่วคราวให้เท่านั้น
  – เมื่อได้รับรหัสผ่านชั่วคราว ระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ทันที
  – ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านใหม่ทันที หลังได้รับรหัสผ่านชั่วคราว

ประกาศิต ศรีสะอาด

iCT.MTK "ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล"