Blog

ictmtk-manual-img-wifi

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi / WiFi) แก่นักเรียน และคุณครูของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่มีจุดบริการกว่า 99* จุด ทั่วโรงเรียนฯ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 SSID คือ MTK@WiFi และ MTK@WiFi (EAP) โดยผู้ที่มีบัญชีไอทีของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (MTK Account) สามารถใช้ บริการเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์การเชื่อมต่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียว ระบบจะจดจำ เพื่อใช้งานสูงสุดได้ 1 สัปดาห์

 

*99 จุด นับรวมจุดให้บริการใหม่และในระบบเดิม
โดยจะเปลี่ยนเป็นจุดให้บริการใหม่ 100%

 

ขั้นตอนการใช้งาน MTK WIFI

 

 1. ปิด/เปิด WiFi บนอุปกรณ์ก่อนเชื่อมต่อ
   
 2. (Androidต้องปิดตัวบล็อกโฆษณาก่อน / Turn off the ADS blocker
   
 3. เชื่อมต่อ SSID ชื่อ MTK@WiFi
   
  MTK@WiFi = เข้าใช้งานผ่านเว็บพอร์ทัล
  MTK@WiFi (EAP) = เข้าใช้งานผ่าน มาตรฐาน IEEE 802.1X

  MTK@WiFi = เหมาะสำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับ 5Ghz

  MTK@WiFi_{เลขอาคาร} = เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไม่รองรับ 5Ghz
  ตัวอย่าง = MTK@WiFi_6 คือ จุดให้บริการที่ติดตั้งบริเวณอาคารเรียน 6


   
 4. หากเชื่อมต่อถูกต้องจะพบหน้าขอตรวจสอบผู้ใช้งาน   

 5. ลงชื่อใช้งานด้วยบัญชี MTK ACCOUNT


  ตัวอย่างบัญชีของคุณครู = prakasit@mtk.ac.th ( ชื่ออีเมล์ )
  ตัวอย่างบัญชีของนักเรียน = 888888@mtk.ac.th ( รหัสประจำตัวนักเรียน )


   

 6. หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแจ้งการเข้าสู่ระบบสำเร็จ   

 7. เริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายโรงเรียนได้แล้ว 🙂
   
  ระบบจะลงทะเบียนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้จนถึงวันเสาร์ของสัปดาห์
  และจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานใหม่ในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ (เริ่มรอบการใช้งาน)
  – ออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 60 นาที
   
 8. เมื่อลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเร็วที่สุด
   
  – ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถออกรหัสผ่านชั่วคราวให้เท่านั้น
  – เมื่อได้รับรหัสผ่านชั่วคราว ระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ทันที
  – ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านใหม่ทันที หลังได้รับรหัสผ่านชั่วคราว

 

>> คู่มือการใช้งาน MTK WIFI (EAP)

ประกาศิต ศรีสะอาด

iCT.MTK "ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล"